De Bergse Voorplas


De Bergse Voorplas is één van de twee veenplassen die we kennen als de Bergse plassen. Deze plassen zijn ontstaan in de 17e en 18e eeuw door turfwinning. We zien tussen de Voor- en Achterplas een smalle strook land, de straatweg, dit is een middeleeuwse verbindingsweg tussen Rotterdam en Hillegersberg. De plassen fungeren als boezemwater voor de omliggende polders. Het water wordt gedeeltelijk via de rivier de Rotte naar de nieuwe Maas gepompt. Hiervoor staan aan het Prinsmolenpad de Prinsen molen en aan de Terbregtse Rechter Rottekade de molen De Vier Winden.

De serie is een combinatie van kleurenfoto’s, zwart-wit foto’s en lange sluitertijdfoto’s.

Niets uit deze fotoserie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.